انتشار خبر و اطلاعات با ھدف روشنگرى. اولویت با خبرھایى است کە بدلایل سیاسى مختلف کمتر مورد بحث قرار مى گیرند.

برای برقراری ارتباط و ارسال خبر :
@soranKh88
@avatodayadmin

کانال آواتودی