توضیحات درباره کانال آواتودی :


انتشار خبر و اطلاعات با ھدف روشنگرى. اولویت با خبرھایى است کە بدلایل سیاسى مختلف کمتر مورد بحث قرار مى گیرند.

برای برقراری ارتباط و ارسال خبر :
@soranKh88
@avatodayadmin

کانال آواتودیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.