توضیحات درباره کانال آموزش تفکر انتقادی :


معرفی و توضیح مغالطه ها و خطاهای شناختی و آموزش تفکر انتقادی به زبان ساده

ابتدای کانال 👇

tg://resolve?domain=wikifallacy/1

تماس با ادمین 👇

@mohammadrsalimi

E-mail: rezaslm@yahoo.comدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.