کانال آشتیان تفرش فراهان چه خبر؟؟

کانال آشتیان تفرش فراهان چه خبر؟؟

مهم ترین اخبار سیاسی اجتماعی تفرش آشتیان فراهان

تماس با مدیر کانال:

@Ad_Entekhabat90dar90

مسئول خبری تفرش:
گمنام
مسئول خبری فراهان:
گمنام
مسئول خبری آشتیان:
گمنام

سامانه پیامکی کانال:
20002222858585

کانال آشتیان تفرش فراهان چه خبر