توضیحات درباره کانال آزمون‌های برتر :


#آزمون quiz
#آزمون قلمچی
#آزمون سنجش
#آزمون گزینه ۲
#آزمون گاج
#تحلیل آزمون‌ها
#تمامی پایه‌ها
tg://resolve?domain=joinchat/UA0FOC24kUhiZjFk

گروه مادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.