توضیحات درباره پروفایل عاشقانه موسیقیِ صدایت آرزوییست که “صبح :


موسیقیِ صدایت
آرزوییست که “صبح ها”
نوازشم کند و آفتابِ نگاهت
خواب را از من بِرُباید و
اینگونه است “صبح هایِ بهشت”…

#امین_خسروآبادی

پروفایل عاشقانهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.