توضیحات درباره پروفایل خاص دوباره‌ فصلِ‌ شکستن‌ِ من، به‌ سر‌ :


دوباره‌ فصلِ‌ شکستن‌ِ من،
به‌ سر‌ رسیده..
#مرتضی_پاشایی

پروفایل خاصدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.