توضیحات درباره پروفایل تلگرام خنده ی تلخ من از :


خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است…🙂

پروفایل تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.