مهندس قاسم بهرامی زاده

کاندیدای نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.

مستقل و صادق در انتقال خواسته های شما.

پی گیر حل مسایل روز جامعه خصوصا جوانان ارجمند برای اشتغال و ازداج.

معیشت قابل قبول برای بانوان محترم.

عزت و اقتدار داخلی و خارجی

https://telegram.me/ghasembahramizadeh

 

#کاندیدا #نمایندگی #مردم #مجلس #شورا #اسلامی #مستقل #اشتغال #ازدواج #معیشت #عزت #اقتدار

ورود به کانال
تبلیغ کانال