توضیحات درباره لینک کانال عکس نوشته ناراحتی زود گذر رو میگن :


ناراحتی زود گذر رو میگن غم و ناراحتی طولانی رو میگن اندوه وما بیشتر از اونکه غمگین باشیم اندوهگینیم…!


لینک کانال عکس نوشتهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.