توضیحات درباره عکس پروفایل نوشته جرات متفاوت بودن را داشته :


جرات متفاوت بودن را داشته باشیم،این دنیا پر از آدم‌های معمولیه

عکس پروفایل نوشتهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.