توضیحات درباره عکس پروفایل زیبا من پناهنده ام به مرزهایِ تنت#شاملو :


من پناهنده ام
به مرزهایِ تنت

#شاملو

عکس پروفایل زیبادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.