توضیحات درباره عکس پروفایل با شوقِ تو، عالم همه سجاده‌ی :


با شوقِ تو،
عالم همه
سجاده‌ی عشق است
#حسین_منزوی
#عاشقانه
🍂

عکس پروفایلدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.